سلام بابا جان. خیلی ناراحت هستم چون که امروز قراره بری. چون دلم یک کم گرفته نمی توانم بیشتر از این بنویسم. قربانت نگار. زود برگرد.