بابا سلام

من سرما خوردم روز ۴ شنبه صبح که می خواستم برم مدرسه دلم درد می کردو وقتی صبحانه خوردم همه ی صبحانه را بیرون ریختم در مدرسه زنگ دوم یعنی ساعت ٣٠/١١سرایدار آرامان آ مد دنبالم ومن را به خانه رساند.من خوابیدم تا دوستم آمد دنبالم ورفتیم دکتر ودکتر هم  یک آمپول زد ومن خوب شدم اما روز جمعه است ومن دل درد دارم .

فردا تاریخ ٢۵ دی امتحان ترم است

دعا کنید حالم خوب بشه

قربانت نگاربای بای