سلام بابا

خوبی زمستان شروع شد. خیلی زیباست.بابادلم برات تنگ شده. بابا دفعه قبلی ۵ روز برای برف تعطیل بودیم و با بچه های ساختمان برف بازی می کردیم ولی نشد آدم برفی درست کنم و گذاشتم که دفعه ی بعدی درست کنم وحالا برف بسیارزیادی نشسته  و می خواهم عصری برف بازی کنم وآدم برفی درست کنم و از تپه ی نزدیک خانه مان سر بخریم و از خودم عکسمی گیرم و توی وبلا گم می ذارم .

دعا می کنم که شنبه تعطیل باشد ونرم مدرسه

خداحافظ

گاوچراندلقک

عصبانی