سلام سلام .

بابا خوبی .همه خوبن . دلم برات تنگ شده بود. معذرت می خوام که این قدر طول کشید باهاتون حرف بزنم. خیلی زود می آیم پیشت.