سه شنبه ما ساعت 7 پروازبه دوبی داشتیم و3 ساعت به فرودگاه دوبی بودیم ، بعد 3 ساعت سوارهوا پیما شدیم و ساعت3 به تهران رسیدیم وبعد گرفتن ساک ها، ماشین بردشیم وساعت5 صبح به خانه رسیدیم وساعت 7 به مدرسه رفتم .اسم معلمم خانم حیدراست .من ودوستم نیکا دریک کلاس نیستیم ولی باز هم باهم هستیم .

قربانت - نگارقلب