اوهسلام .من یک مطلب درباره ی نماز نوشتم .

حالارایتان می نویسم :

خیال باطلنمازخیال باطل

نماز واجب پنج نوبت درشبانه روز 17رکعته روبه قبله است.

مسلمانان کعبه درمکه بصورت فردی فرادا یا گروهی نماز جما عت  بر گزار می شود.

در این عبادت در رکعت های اول و دوم سوره ی حمد و

معمو لا آیه یا سوره ی کوتاه ای از قرآن مثل سوره ی توحد رکعت بعدی تعدادی ذکر به زبان عربی خوانده می شود.

جز ئیات ان عبادت در فرقه های اسلام باهم تفا وت دارد .

نماز  یک فرهنگ جهانی است.

نماز یکی از صورت های عبادت است که بر خی از ادیان وضع  شده است.

ما مسلمانان به نماز اهمیت زیا دی می دهیم وآن راگرامی می داریم.

همه ما وقتی صدای اذان را می شنویم سریع وضو می گیریم

و نماز می خوا نیم.

نماز یکی از صورت‌های عبادت‌ است که در برخی از ادیان وضع شده اشت.

اوهاوه خسته شدم .

خداحافظ